ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ສ້າງຂື້ນເມື່ອ ວັນສຸກ, 21 ກໍລະກົດ 2017 01:44

 

ຫົວໜ້າໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແຕ່ປີ 1980-2017

 

 

 

 

   ທ່ານ ສົມຫວັງ

  ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປີ  1980 - 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

   ທ່ານ ຄຳຍານ

   ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາປີ 1982 - 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ທ່ານ ບຸນເຫຼື່ອມ

   ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາປີ 1983 - 1986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ທ່ານ ທອງດີ ວິໄລເກດ

   ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປີ 1986 - 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ທ່ານ ແອ່ງ ແບ່ງມະນີ

   ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປີ 1996 - 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ທ່ານ ດຮ ເພັງພາວັນ ດາວພອນຈະເລີ່ນ

  ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປີ 2005 - 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ທ່ານ ຍົງຄື ລີຄຳສຸກ ເຢຍເຊັງ

    ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ປີ 2006 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ທ່ານ ປອ ຄຳພັນ ເຈຍອາ

  ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

   ປີ 2014-2018

 

 

 

 

 

 

  ທ່ານ ບຸນມາ ພັນດາວົງ 

  ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມຄົນປະຈຸບັນ